Cơ cấu tổ chức
Tin tức
Tài nguyên
Sứ mạng và mục tiêu phát triển

Sứ mạng của Trường THPT Bá Thước 3 là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học  và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Thông báo

Bản quyền © Trường THPT Bá Thước 3